fbpx

Ogólne warunki z korzystania sklepu internetowego i witryny www.siren7.pl

Niniejsze Ogólne warunki handlowe (OWH) zawierają warunki korzystania ze sklepu internetowego https://siren7.pl (zwanego dalej „sklepem internetowym”) przez klientów.

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
II. REJESTRACJA
III. PRZYJMOWANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ
IV. ZMIANY W ZAMÓWIENIACH
V. CENY TOWARÓW, KOSZTY DOSTAWY I METODY WYSYŁKI
VI. CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA I CZAS DOSTAWY
VII. FORMY PŁATNOŚCI
VIII. REKLAMACJE I ZWROTY
IX. DANE OSOBOWE
X. POLITYKA PRYWATNOŚCI/COOKIES
XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

I. – POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Dane Sprzedawcy

1.1 Sklep internetowy siren7.pl działający pod adresem www.siren7.pl prowadzony jest przez ADVEL Polska Sp. z o.o., NIP 525-280-67-45, REGON 384849350, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000813183. Kapitał zakładowy wynosi 5000,00 zł i jest opłacony w całości.

1.2 Siedziba ADVEL Polska Sp. z o.o. znajduje się w Warszawie przy ul. Plac Bankowy 2, kod pocztowy 00-095.

1.3 Magazyn ADVEL Polska Sp. z.o.o. znajduje się w Warszawie przy ulicy Płochocińskiej 98 , kod pocztowy 03-044

1.4 Kontakt ze sprzedającym jest możliwy w godzinach 10:00 do 18:00 za pośrednictwem:

 • Telefonów: +48 692 722 207 lub +48 692 722 208
 • poczty elektronicznej (email) biuro@advel.pl

 

 1. Słowniczek:

2.1. Sklep/Serwis – sklep internetowy działający pod adresem www.siren7.pl, sprzedający produkty znajdujące się w jego ofercie za pośrednictwem Internetu.

2.2. Sprzedawca/Administrator/Administrator danych osobowych – ADVEL Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Plac Bankowy 2, kod pocztowy 00-095, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000813183. Spółka ADVEL Polska Sp. z o.o. posiada kapitał zakładowy w wysokości 5000,00 zł, opłacony w całości.

2.3. Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w Polsce.

2.4. Czas realizacji zamówienia – czas, w jakim Sklep skompletuje zamówienie i przekaże do doręczenia wybraną przez Klienta formą dostawy/odbioru.

2.5. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej; dokonująca zakupów w Sklepie.

2.6. Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej w tym zakupów w Sklepie w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

2.7. Konto Klienta – baza zawierająca dane Klienta służące do realizacji składanych zamówień oraz historię zamówień Klienta.

2.8. Przelew bankowy – płatność wykonywana przez Klienta w banku poprzez konto internetowe lub stacjonarne lub na poczcie w usłudze przekazu pocztowego.

2.9. Przelew elektroniczny – płatność wykonywana przez Klienta z konta bankowego on-line, za pośrednictwem systemu PayU lub innych systemów płatności on-line.

2.10. Punkt odbioru – punkt prowadzony przez ADVEL Polska Sp. z o.o. przy magazynie, w którym można odebrać zamówienie zrealizowane przez Sklep.

2.11. Cookies – oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.

2.12. Cookies Administratora – oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług droga elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.

2.13. Cookies Zewnętrzne – oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.

2.14. Urządzenie – oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.

2.15. Użytkownik – oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z niniejszym Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

 

 

II. – REJESTRACJA

 

 1. Wszystkie części zawartości sklepu internetowego są dostępne dla każdego bez rejestracji, a zakup nie podlega ważnej rejestracji; Jeśli jednak klient chce się zarejestrować w sklepie internetowym, musi podać w sklepie internetowym następujące informacje: imię i nazwisko, adres e-mail, hasło, adres (wysyłka, adres rozliczeniowy), numer telefonu. Jeśli rejestracja zakończy się powodzeniem, otrzymasz potwierdzenie e-mailem.
 2. Klienci mogą anulować rejestrację w dowolnym momencie. Może to również zrobić, usuwając konto e-mail lub konto użytkownika wysłane do działu obsługi klienta. Po usunięciu odzyskiwanie danych nie jest już możliwe.
 3. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za utrzymanie w tajemnicy danych dostępu użytkownika (zwłaszcza hasła). Jeśli klient dowie się, że nieupoważniona osoba trzecia mogła otrzymać hasło podane mu w momencie rejestracji, niezwłocznie je zmieni, a jeśli podejrzewa się, że osoba trzecia używa hasła w jakikolwiek sposób, jednocześnie powiadamia Sprzedającego.
 4. Klient zobowiązuje się do aktualizacji danych osobowych podanych podczas rejestracji, jeśli to konieczne, aby zapewnić ich terminowość, kompletność i dokładność.

 

III. PRZYJMOWANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

 

 1. Sprzedawca prowadzi sprzedaż towarów, w szczególności za pośrednictwem sieci Internet.
 2. Zamówienia od Klientów są przyjmowane przez stronę internetową www.siren7.pl oraz poprzez strony serwisów aukcyjnych i marketplace, w których Sprzedawca prowadzi sklepy: Allegro.pl
 3. Zamówienia są przyjmowane również:
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem zamowienia@advel.pl;
 4. Zamówienia poprzez stronę internetową i strony wskazanych serwisów aukcyjnych można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok. Przez złożenie zamówienia należy rozumieć wypełnienie i wysłanie formularza zamówienia znajdującego się w Sklepie. Złożenie zamówienia stanowi ofertę zakupu towarów. Klient jest zobowiązany do pełnego oraz zgodnego ze stanem faktycznym wypełnienia formularza zamówienia.
 5. Składając zamówienie Klient dokonuje:
  • wyboru zamawianych towarów;
  • oznaczenia sposobu dostawy oraz adresu dostawy;
  • oznaczenia adresu na który ma być wystawiona faktura (jeżeli Klient życzy sobie fakturę);
  • wyboru sposobu uregulowania płatności.
 6. Natychmiast po złożeniu zamówienia (zarejestrowaniu zamówienia w systemie sprzedaży Sprzedawcy przez obsługę Sklepu) Klient otrzymuje e-mailem wiadomość potwierdzającą, że zamówienie dotarło do Sklepu. Wiadomość ta może zawierać prośbę o potwierdzenie złożonego zamówienia przez Klienta. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość telefonicznego potwierdzenia przyjęcia zamówienia. Umowa sprzedaży między Sprzedawcą a Klientem zawarta jest z chwilą potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia zamówienia do realizacji.
 7. Sklep rozpoczyna realizację zamówienia:
  • w przypadku zamówień złożonych z wybranym sposobem regulowania płatności przy odbiorze, natychmiast po otrzymaniu potwierdzenia zamówienia od Klienta;
  • przypadku zamówień złożonych z wybranym sposobem regulowania płatności przelewem elektronicznym lub kartą kredytową za pośrednictwem systemów płatności on-line, natychmiast po otrzymaniu przez Sklep potwierdzenia poprawnego wykonania operacji od operatora płatności;
  • w przypadku zamówień złożonych z wybranym sposobem regulowania płatności przelewem bankowym, natychmiast po otrzymaniu przez Sklep wpływu przelewu na konto bankowe wskazane przy zamówieniu.
 1. Sprzedawca w każdym wypadku zastrzega sobie prawo weryfikacji dokonanego zamówienia. Zamówienie będzie uważane za złożone tylko w sytuacji, gdy w formularzu Zamówienia zostaną umieszczone wszelkie dane pozwalające na prawidłową identyfikację Klienta, w tym w szczególności numer telefonu kontaktowego lub adres email.
 2. Nieuzasadniona odmowa przyjęcia zamówienia przez Klienta, traktowana jest jako naruszenie zasad regulaminu.
 3. W przypadku, gdy towar jest niedostępny (brak towaru w magazynie lub u dostawców Sklepu) i brak jest możliwości realizacji zamówienia Klienta, nie będącego Konsumentem w terminie 30 dni, Sklep ma prawo do odstąpienia od realizacji umowy. W takim wypadku Sklep najpóźniej w terminie 30 (trzydziestu) dni, licząc od daty zawarcia umowy, zawiadamia Klienta o braku możliwości spełnienia świadczenia oraz zwraca całą otrzymaną od Klienta sumę pieniężną. Klient będący Konsumentem ma prawo w opisanej sytuacji odstąpić od umowy na zasadach ogólnych.
 4. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem i braku możliwości realizacji zamówienia w tej części w terminie 30 dni, Klient jest informowany przez obsługę Sklepu o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja lub anulowanie całości zamówienia).
 5. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczana jest ograniczona liczba towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży. W przypadku wyczerpania się towarów ze sprzedaży promocyjnej lub wyprzedaży, Sklep poinformuje o tym fakcie Klienta. W takim wypadku Sklep i Klient będą uprawnieni do skorzystania z możliwości odstąpienia od umowy, przewidzianego w ust. II pkt 15 i 16 Regulaminu.
 6. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT lub paragon, zgodnie z dyspozycją Klienta przekazaną w zamówieniu.
 7. Informacje na temat towarów Sprzedawca zamieszcza na stronie www.siren7.pl. Informacje te nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a wyłącznie zaproszenie do negocjacji.
 8. Umowa zawarta pomiędzy Klientem a Sklepem dotycząca zakupu towaru ma charakter terminowy i trwa przez okres realizacji zamówienia. Miejscem spełnienia świadczenia związanego z zakupem towarów w Sklepie jest adres dostawy wskazany przez Klienta, z zastrzeżeniem produktów odbieranych osobiście przez Klientów, w których miejscem spełnienia świadczenia jest Punkt Odbioru Osobistego.
 9. Niektóre towary sprzedawane w Sklepie mogą posiadać gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Czas udzielenia gwarancji każdego produktu widnieje w jego opisie na stronach Sklepu.

 

III. – ZMIANY W ZAMÓWIENIACH

  1. Zmiany w zamówieniu Klient może dokonywać do momentu jego zrealizowania (czyli do momentu przekazania do wysłania). Klient może wycofać złożone zamówienie w całości do momentu jego wysłania.
  2. Wprowadzanie powyższych zmian możliwe jest poprzez kontakt z Biurem Obsługi Klienta e-mailem pod adresem hello@siren7.pl, lub bezpośredni kontakt z operatorem telefonicznie pod numerem +48 692 722 207 lub +48 692 722 208.

 

 

IV. – CENY TOWARÓW, KOSZTY DOSTAWY ORAZ METODY WYSYŁKI

  1. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych Sklepu są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
  2. Na każdy sprzedany produkt wystawiana jest faktura VAT lub paragon według dyspozycji Klienta. Po wyrażeniu przez Klienta zgody na otrzymanie faktury VAT drogą elektroniczną na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej faktura VAT zostanie dostarczona drogą elektroniczną w formie powiadomienia email o wystawieniu faktury VAT oraz o udostępnieniu jej obrazu w formie pliku PDF za pośrednictwem strony internetowej Serwisu. Niezależnie od powyższego, Klient ma prawo zażądać dostarczenia faktury VAT w formie tradycyjnej. W takim przypadku faktura VAT zostanie dostarczona wraz z towarem lub oddzielną przesyłką.
  3. Wszystkie ceny towarów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
  4. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.
  5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie Sklepu, wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.
  6. Koszty i metody dostawy:
 • W przypadku wszystkich rodzajów płatności online dostawa jest bezpłatna.
 • W przypadku odbioru osobistego, poprzedzonym kontaktem telefonicznym pod numerami telefonu +48 692 722 207 lub +48 692 722 208, zamówienia w punkcie sprzedaży przy magazynie w Warszawie przy ul. Płochocińskiej 98, odbiór jest bezpłatny.
 • Produkt Siren7 można również odebrać za pomocą paczkomatów InPost. Procedura odbioru: Po zakupie wybierz paczkomat InPost na przykład najbliższy miejscu zamieszkania. Jeśli paczka dotrze do punktu odbioru, pracownicy InPost powiadomią Cię SMS-em, dlatego ważne jest, aby podać numer telefonu podczas składania zamówienia! Unikalny kod wysłany do Ciebie w wiadomości może otworzyć tylko odpowiednie drzwi urządzenia. Ważne: nie usuwaj otrzymanej wiadomości SMS, ponieważ może być konieczne odesłanie paczki z powrotem. Odwiedź maszynę, wprowadź kod i otwórz schowek: znasz tylko zawartość opakowania, więc proces jest nie tylko błyskawiczny, ale także wyjątkowo dyskretny. Dowiedz się więcej o InPost! W przypadku płatności za pobraniem: Możesz użyć karty kredytowej w automacie jak w sklepach internetowych.

 

V. – CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA I CZAS DOSTAWY

 

  1. Czas dostawy produktów wynosi nie więcej niż 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.
  2. Zamówienie na towary o różnym czasie realizacji zamówienia wysyłane jest w chwili skompletowania całego zamówienia. Termin realizacji zamówienia określany jest na podstawie towaru o najdłuższym czasie realizacji.
  3. Zamówienia dostarczane są za pośrednictwem firmy kurierskiej na adres wskazany przez Klienta lub przygotowywane są do odbioru z Punktu Odbioru znajdującego się przy magazynie. Wyboru sposobu dostarczenia zamówienia dokonuje Klient przy składaniu zamówienia.
  4. W przypadku odbioru osobistego, przesyłki są dostarczane do Punktu Odbioru. O możliwości odebrania zamówienia, Sprzedawca informuje drogą elektroniczną. Przesyłkę należy odebrać w ciągu 7 dni od otrzymania informacji o możliwości odbioru zamówienia.
  5. Czas dostawy uzależniony jest od wybranego przez Klienta sposobu dostawy.

5.1. W przypadku dostawy na terenie Polski poprzez firmę kurierską przewidywany czas dostawy wynosi do dwóch dni roboczych.

5.2. W przypadku dostawy na terenie Unii Europejskiej poprzez firmę kurierską przewidywany czas dostawy wynosi 2-5 dni roboczych.

5.3. Czas dostawy określony w pkt 5.1 i 5.2 jest czasem deklarowanym przez firmę kurierską i Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za jego przedłużenie.

 1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane wyłącznie podaniem przez Klienta błędnego adresu dostawy.

 

VI. – FORMY PŁATNOŚCI

 

  1. Klient zobowiązany jest do zapłaty ceny za zamówiony w Sklepie towar, w tym za koszty dostawy, nie później niż w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem, gdy płatność następuje przy odbiorze.
  2. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary z dostawą na terytorium Polski:
   • płatność przy odbiorze gotówką (w przypadku dostarczenia zamówienia za pośrednictwem firmy kurierskiej lub kuriera Sklepu; a także w przypadku zamówienia odbieranego osobiście w Punkcie Odbioru);
   • płatność kartą płatniczą/kredytową (w przypadku zamówienia odbieranego osobiście w Punkcie Odbioru);
   • płatność przelewem elektronicznym lub kartą kredytową realizowana za pośrednictwem systemu płatności elektronicznego PayU (bez względu na formę dostawy/odbioru);
   • płatność przelewem bankowym wykonywanym z dowolnego banku lub przekazem pocztowym na konto: M-Bank S.A.: 69 1140 2004 0000 3502 7942 3866 (bez względu na formę dostawy/odbioru.).

 

 

VII. – REKLAMACJE I ZWROTY

 

 1. Zapisy z pkt VII regulaminu sklepu mają zastosowanie tylko na terenie państw na terytorium Unii Europejskiej.
 2. Prosimy o zwrócenie uwagi na stan paczki przy jej odbiorze. Prosimy o sprawdzenie, czy przesyłka nie jest w jakikolwiek sposób uszkodzona np. mechanicznie lub czy zabezpieczenie nie nosi śladów ingerencji (czy taśma nie jest naruszona) itp. Jeżeli są jakiekolwiek uszkodzenia, prosimy w obecności listonosza lub kuriera otworzyć paczkę i sprawdzić, czy towar zamówiony przez Państwa nie został uszkodzony w czasie transportu. Jeśli produkty okażą się uszkodzone, wylane, pogniecione itp., prosimy o spisanie w obecności doręczyciela protokołu reklamacyjnego. W razie reklamacji Sklep wyjaśnia, że sporządzenie protokołu nie jest obowiązkiem Klienta, a jego brak nie stanowi warunku kierowania jakichkolwiek roszczeń wobec Sklepu przysługujących Klientowi i nie ogranicza żadnych uprawnień Klienta.[Zwrot]
 3. W ciągu 30 dni od otrzymania przesyłki, klient może zażądać zwrotu pieniędzy i odesłać paczkę z powrotem w ciągu 14 dni od zgłoszenia żądania. Produkt powinien być zwrócony w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.[Odstąpienie od umowy]
 4. Klient będący Konsumentem może odstąpić od umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem bezpośrednich kosztów zwrotu rzeczy (pkt 5.6 poniżej), składając Sprzedawcy stosowne oświadczenie w terminie 30 dni od objęcia rzeczy w posiadanie. Oświadczenie może być złożone na formularzu, dostarczonym Klientowi będącemu Konsumentem wraz z towarem lub na adres email hello@siren7.pl. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 5. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno być nadane na adres:
  • ADVEL Polska z o.o., ul. Płochocińska 98, 03-044, Warszawa
  • lub na adres e-mail hello@siren7.pl

5.1 W przypadku odstąpienia od umowy Klient będący Konsumentem jest obowiązany do zwrotu towaru niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia w którym odstąpił od umowy, chyba, że Sklep zaproponuje, że sam odbierze towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.

5.2 W przypadku odstąpienia od umowy Sklep zwróci Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy. Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep, Sklep nie będzie zobowiązany do zwrotu Klientowi dodatkowych poniesionych przez niego kosztów.

5.3 Sklep dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba, że Klient wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi innymi kosztami.

5.4 Jeżeli Sklep nie zaproponował, że sam odbierze towar od Klienta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

5.5 Klient będący Konsumentem ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy, będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności rzeczy.

5.6 Klient będący Konsumentem w przypadku odstąpienia od umowy ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

 1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
  • w której cena towaru zależy od wahań na rynku finansowym, nad którym Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  • o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  • zawartej w drodze aukcji publicznej;
  • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

[Reklamacje]

 1. Wszystkie produkty dostępne w Sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 2. Sprzedawca jest odpowiedzialny za wady towaru na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się przepisy o rękojmi zawarte w Kodeksie Cywilnym.
 3. Sprzedawca odpowiada za wady rzeczy, które istniały w chwili wydania rzeczy Klientowi (w przypadku odbioru osobistego) lub w chwili wysłania rzeczy (w przypadku dostarczenia przez kuriera) jak też za wady, które wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej chwili, na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się przepisy o rękojmi zawarte w Kodeksie Cywilnym.
 4. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie.

10.1 Jeżeli Klientem jest Konsument, może on zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę.

10.2 Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.

Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

 1. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Klient może żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu kupującego, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów. Jeżeli Klientem jest przedsiębiorca, Sprzedawca może odmówić wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę rzeczy sprzedanej.
 2. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty zgłoszenia. O wyniku reklamacji klient będzie informowany drogą elektroniczną lub telefonicznie. Przesłanie reklamowanego produktu odbywa się na koszt Sprzedawcy.
 3. Jeżeli w ciągu 14 dni Sprzedawca nie ustosunkuje się do żądań Klienta, oznacza to, iż uznał żądania za uzasadnione. W każdym z powyższych przypadków, gdy realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego produktu, koszty dostawy ponosi Sprzedawca.[Adres do zgłoszeń]
 4. W przypadku gdy Klient ma zamiar zgłosić żądanie zwrotu pieniędzy, odstąpienie od umowy, oświadczenia lub reklamację może to zrobić w jeden z następujących sposobów:
  • przesłać zgłoszenie na adres e-mail: hello@siren7.pl;
  • przesłać zgłoszenie na adres ul. Płochocińska 98, 03-044, Warszawa
 5. W zgłoszeniu prosimy precyzyjnie określić jego rodzaj, okoliczności uprawniające do jego złożenia i jeżeli to wymagane na podstawie powyższych przepisów, przyczynę zgłoszenia.
 6. Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

 

VIII. – DANE OSOBOWE

 

  1. Informacje wskazane poniżej zostają Użytkownikowi udostępniane także w momencie zbierania jego danych osobowych na stronach Sklepu.
  2. Administratorem danych osobowych Użytkownika Sklepu jest spółka ADVEL Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników Sklepu zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. („RODO”).
  3. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, do którego kontakt jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail: biuro@advel.pl.
  4. Dane osobowe Użytkowników Sklepu są przetwarzane m.in. w następującym zakresie:
   • w celu wykonywania zawartych z Użytkownikiem umów sprzedaży towarów ze Sklepu – podstawą przetwarzania danych będzie w tym wypadku umowa zawarta z Administratorem poprzez akceptację regulaminu Sklepu;
   • w celu przeprowadzania procesów reklamacyjnych – w tym wypadku podstawą przetwarzania jest obowiązek Administratora wynikający z przepisu prawa dotyczących rękojmi za wady rzeczy sprzedanej;
   • jeżeli Użytkownik wyrazi na to odrębne zgody, na podany adres e-mail Użytkownika albo jego nr telefonu, może być wysyłana informacja handlowa dotyczącą towarów oferowanych do sprzedaży w Sklepie, w tym ofert promocyjnych – w tym wypadku podstawą przetwarzania danych Użytkownika jest jego zgoda, która nie jest obowiązkowa i może być cofnięta w każdej chwili;
   • w celu kierowania do Użytkownika na stronie Sklepu zindywidualizowanych komunikatów marketingowych np. w formie sugestii zakupu towarów z wykorzystaniem profilowania. Komunikaty będą przygotowane w oparciu o analizę dokonanych przez Użytkownika zakupów – podstawą przetwarzania danych Użytkownika w tym przypadku będzie prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na marketingu towarów oferowanych w Sklepie;
   • w celach marketingowych – na podany przez Użytkownika adres do doręczeń Administrator od czasu do czasu wysyłać informacje o ofercie sklepu siren7.pl lub ofercie jego partnerów handlowych – podstawą przetwarzania danych osobowych Użytkownika w tym zakresie będzie prawnie uzasadniony interes Administratora lub jego partnerów polegający na marketingu wskazanych w ofercie towarów; Użytkownik może w każdej chwili sprzeciwić się przetwarzaniu jego danych osobowych w powyższym zakresie kontaktując się ze Sklepem,
   • w celach statystycznych dla wewnętrznych potrzeb Administratora – w tym wypadku podstawą przetwarzania będzie prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na zbieraniu informacji umożliwiających rozwijanie działalności i dostosowywanie usług do potrzeb Użytkowników Sklepu,
   • w celu potwierdzenia wykonania przez Administratora jego obowiązków oraz dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, które mogą być kierowane przeciwko Administratorowi, zapobiegania lub wykrywania oszustw – podstawą przetwarzania danych Użytkownika w tym przypadku będzie prawnie uzasadniony interes Administratora jakim jest ochrona praw, potwierdzenie wykonania obowiązków i uzyskanie z tego tytułu należnego wynagrodzenia od klientów Administratora.
  5. Dokonując zakupów w Sklepie Użytkownik podaje określone dane osobowe, niezbędne do wykonania umowy sprzedaży. Odmowa podania danych koniecznych do realizacji zamówienia skutkuje brakiem możliwości wykonania przez Sklep umowy sprzedaży. Nie jest obowiązkowe wyrażenie przez Użytkownika zgody na otrzymywanie informacji handlowej na podany adres e-mail lub podany nr telefonu dla realizacji zawartej umowy sprzedaży Towarów. Jeżeli zgoda zostanie wyrażona, będzie mogła być cofnięta w każdym czasie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania sprzed cofnięcia.
  6. Administrator będzie udostępniał dane osobowe Użytkownika podmiotom, które współpracują z nami przy wykonaniu umowy sprzedaży zakupionych przez Użytkownika towarów, w tym odbioru płatność za zakupione towary, jak również dostarczenia towarów.
  7. Przekazane przez Użytkownika dane osobowe będą przetwarzane w okresie niezbędnym do realizacji umowy sprzedaży, a także roszczeń reklamacyjnych, jak również potwierdzenia wykonania obowiązków Administratora oraz dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, które mogą być kierowane przeciwko Administratorowi – jednak nie dłużej niż 10 lat od dnia przekazania Administratorowi przez Użytkownika jego danych.
  8. Administrator stosuje zabezpieczenia informatyczne i organizacyjne mające na celu zminimalizowanie ryzyka wycieku danych, ich zniszczenia, dezintegracji, takich jak: system firewall, systemy zabezpieczeń antywirusowe i antyspamowe, wewnętrzne procedury dostępu, przetwarzania danych i odtwarzania awaryjnego, a także system kopii zapasowych działający na wielu poziomach. Sklep zapewniają bardzo wysoki poziom bezpieczeństwa dzięki zastosowaniu Web application firewall (WAF) oraz systemu zabezpieczeń przed atakami typu DDoS, wysokiego poziomu szyfrowania połączenia HTTPS/SSL zgodnie z przyjętymi najlepszymi praktykami, współpracuje ze starannie dobranym dostawcą usług hostingowych, którzy posiadają certyfikaty z zakresu zarządzania jakością ISO 9001 oraz wymaganiami AQAP-2110, a także certyfikat zarządzania bezpieczeństwem informacji wg normy ISO/IEC 27001
  9. Na zasadach określonych w RODO Użytkownikowi przysługują następujące prawa w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych przez Administratora w związku z prowadzeniem Sklepu: prawo dostępu do danych, ich aktualizacji, prawo żądania przeniesienia danych, ich usunięcia, zgłoszenia sprzeciwu co do przetwarzania danych oraz prawo żądania ograniczenia ich przetwarzania. Użytkownikowi przysługuje prawo do zgłoszenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w związku z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika przez Administratora.
  10. Szczegółowe informacje na temat prowadzonej przez Sprzedawcę polityki ochrony danych osobowych znajdują się na stronie https://www.siren7.pl. Dokument ten stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.

 

IX. – POLITYKA PRYWATNOŚCI/COOKIES

 

  1. Ogólne zasady dotyczące postępowania przez Administratora z danymi osobowymi Użytkowników

1.1. Administrator nie sprzedaje, nie udostępnia osobom trzecim danych osobowych bądź adresowych Użytkowników, bez ich wyraźniej zgody. Jedynym przypadkiem, gdy będziemy zobligowani to uczynić będzie wniosek sądu, prokuratury, policji lub innego organu prawnego.

1.2. Jedynie za zgodą Użytkownika, podane przez niego dane mogą zostać wykorzystane do celów marketingowych.

1.3. Użytkownik pozostaje anonimowy do momentu dokonania pierwszego zakupu w Serwisie, subskrypcji elektronicznego biuletynu (newslettera) lub wypełnienia formularza kontaktowego na stronie Serwisu. W tych przypadkach wymagane jest podanie (elektronicznie lub w każdy inny sposób) określonych danych teleadresowych, które następnie przesyłane są do systemu połączeniem.

1.4. Dokonanie przez Użytkownika zakupu w Sklepie i jednoczesna rejestracja w sklepie wiążą się z wyrażeniem zgodny na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z późn. zm.). Informacje te służą tylko i jedynie do celów realizacji zamówienia, w tym wystawienia dowodu sprzedaży (paragon lub faktura VAT) oraz wysyłki produktów. W związku z tym Administrator ma prawo udostępniać zebrane dane swoim partnerom handlowym, jedynie mając na celu sprawną realizacje zamówienia.

 1. Rodzaje wykorzystywanych Cookies
  Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.
  Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:

2.1. Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

2.2. Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

 1. Cele, w jakich wykorzystywane są Cookies

3.1. Administrator wykorzystuje Cookies własne w następujących celach:

3.1.1. Konfiguracja Serwisu

 • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu.
 • rozpoznania urządzenia Użytkownika Serwisu oraz jego lokalizację i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb.

3.1.2. Uwierzytelniania Użytkownika w Serwisie i zapewnienia sesji Użytkownika w Serwisie

 • utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
 • poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki.
 • optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora.

3.1.3. Realizacja procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych

 • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 • poprawnej obsługi programu partnerskiego, umożliwiając w szczególności weryfikację źródeł przekierowań Użytkowników na strony internetowe Serwisu.
 • umożliwienie korzystania w Serwisie z funkcji „Ulubione” i „Koszyk”.

3.1.4. Analiza i badania oraz audyt oglądalności

 • tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.

3.1.5. Zapewnienie bezpieczeństwa i niezawodności Serwisu

3.2. Administrator wykorzystuje Cookies zewnętrzne w następujących celach:

3.2.1. Prezentowania treści multimedialnych na stronach internetowych Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego, np. youtube.

3.2.2. Zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych, np. Google Analytics.

3.2.3. Prezentowania reklam dostosowanych do preferencji Użytkownika z wykorzystaniem narzędzia internetowej reklamy, np. Google AdSense.

3.2.4. Zalogowania do serwisu za pomocą serwisu społecznościowego, np. Facebook.com.

3.2.5. Wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji Serwisu za pomocą serwisów społecznościowych, m.in. takich jak Facebook.com, Pinterest.com.

3.2.6. Prezentowania opinii na stronach internetowych Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego, Ceneo.pl i Opineo.pl.

3.2.7. Wykorzystania funkcji w celu ułatwienia komunikacji za pośrednictwem strony internetowej Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego, takiego jak Live Chat.

 1. Możliwości określania warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies

4.1. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

4.2. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.

4.3. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.

Plik cookie HTTP (zazwyczaj plik cookie lub plik cookie w języku angielskim) to pakiet informacyjny wysyłany do przeglądarki przez serwer i wysyłany z powrotem do serwera za każdym razem, gdy otrzymuje żądanie do serwera. Jeśli przeglądarka zwróci plik cookie, serwer ma opcję powiązania bieżącego żądania z poprzednim. Najczęściej służy do identyfikacji zarejestrowanych użytkowników konkretnej strony internetowej, rejestracji „koszyka” lub śledzenia odwiedzających.

Z jakich plików cookie korzystamy w naszej witrynie?

Po zakupie strona internetowa będzie przechowywać nazwę, adres e-mail i informacje adresowe podane w pliku cookie. Przechowywanie jest tylko dla wygody, więc nie musi być wypełniane automatycznie przy następnym opublikowaniu. Pliki cookie wygasają za 1 rok.

Po zalogowaniu się na stronie internetowej tworzymy kilka plików cookie, które zapisują dane logowania i opcje wyświetlania dla edytora. Pliki cookie służące do logowania są ważne przez dwa dni, a pliki cookie przechowujące opcje wyświetlania edytora przez jeden rok. Jeśli zaznaczona jest opcja „Zapamiętaj mnie”, logowanie będzie kontynuowane przez dwa tygodnie. Pliki cookie używane do logowania są usuwane po wylogowaniu.

Pliki cookie są akceptowane na ekranie głównym zgodnie z Polityką prywatności RODO, ale mogą również zostać odrzucone lub wyłączone. Gdy wchodzisz na stronę, są one wyłączone, dopóki nie zaakceptujesz plików cookie.

Pliki cookie używane na tej stronie:

_fbp

_ga

_gat

_gcl_au

_gid

autoptimize_feed

cookie_notice_accepted

gadwp_wg_default_dimension

gadwp_wg_default_metric

gadwp_wg_default_swmetric

moove_gdpr_popup

wp-settings-onu

wp-settings-Time-1

wp_woocommerce_session_fbfdc05a5e5b488a2580460998d3f232

Pliki cookie stron trzecich:

Google, Inc .: Google Analytics – do pomiaru danych statystycznych

Ta strona korzysta z Google Analytics od Google Inc. („Google”) do analizy ruchu. System Google Analytics nazywa się Pliki „cookie” – proste, krótkie i małe pliki tekstowe – są przechowywane na twoim urządzeniu informatycznym i pomagają nam analizować ruch na naszej stronie internetowej, pomagając nam ulepszać naszą stronę internetową, aby zwiększyć komfort użytkowania.

Dane o ruchu w witrynie zapisane w plikach cookie (w tym data wizyty i adres IP) są przesyłane i przechowywane przez serwery Google USA. Google wykorzystuje te informacje do oceny nawyków związanych z odwiedzaniem witryny, tworzenia raportów na ich temat dla XY oraz świadczenia innych usług związanych z korzystaniem z witryny i Internetu.

Użytkownicy, którzy nie chcą, aby Google Analytics raportował o swojej wizycie, mogą zainstalować dodatek do przeglądarki blokujący Google Analytics. Ten dodatek instruuje skrypty JavaScript Google Analytics (ga.js, analytics.js i dc.js), aby nie wysyłały informacji o wizycie do Google. Ponadto użytkownicy, którzy zainstalowali blokujące rozszerzenie przeglądarki, nie będą uczestniczyć w eksperymentach dotyczących treści.

Aby wyłączyć aktywność internetową Analytics, odwiedź stronę wyłączania Google Analytics (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout) i zainstaluj dodatek do przeglądarki. Więcej informacji na temat instalowania i odinstalowywania tego dodatku można znaleźć w pomocy dla tej przeglądarki.

Facebook: Mierzy nasze działania marketingowe na Facebooku. (Facebook.com)

 

 

X. – POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Sprzedawcę w ramach Sklepu będą rozstrzygane przez sądy powszechne.
  2. Klient będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce ‚Rozstrzyganie sporów konsumenckich’.
  3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego prawa, w szczególności Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zmianami) oraz Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach Konsumenta (Dz.U 2014 poz. 827).
  4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 20 listopada 2019 r. i dotyczy wszystkich zamówień złożonych od tego dnia włącznie.
  5. Sprzedawca może zmienić Regulamin z ważnych powodów. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Sprzedawcę, nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia zmienionego Regulaminu, z tym zastrzeżeniem, że zamówienia rozpoczęte przed wejściem w życie zmian są prowadzone na zasadach dotychczasowych.
  6. Do skutecznego złożenia zamówienia w Sklepie niezbędny jest komputer z procesorem min. 200MHz, 64MB RAM, kartą graficzną obsługującą rozdzielczość min. 800×600 i 256 kolorów oraz przeglądarka stron internetowych (Internet Explorer (wersja>= 7.0), Mozilla Firefox, Opera, Chrome), a także klawiatura lub inne urządzenie wskazujące, umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych.

Opublikowany 20.11.2019r.

Wpisz wiadomość i naciśnij Enter

Koszyk

Brak produktów w koszyku.